علل تخریب مسکن مهر کرمانشاه بر اثرزلزله

تخریب این سازه‌ها به دلیل سست بودن اجزاء غیر سازه‌ای در هنگام زلزله بوده است.

اسکلت بسیاری از ساختمان‌ها این زلزله را تحمل کرده‌اند ولی در مقابل دیوارها و اجزا غیر سازه‌ای و تاسیسات آن فرو می‌ریزد و در صورتی که اجزا غیر سازه‌ای ساختمان آسیب ببیند، سازه کارایی خود را از دست خواهد داد. 

 از دید مهندسی باید بر روی جزئیات مهندسی سازه‌ها برای مبحث زلزله بیشتر توجه شود ضمن آنکه آیین نامه‌های موجود در جزئیات اجرایی اجزای غیر سازه‌ای اطلاعات کمی دارند و این امر باعث شده که در اجرا پیمانکاران مطابق دیدگاه‌های خود عمل می‌کنند که لازم است شرایط بهینه شود. 

باید توجه داشت ساختمان‌هایی که در هنگام زلزله تخریب می‌شوند نشان دهنده ضعف آنها است ولی سازه‌هایی که سالم می‌مانند دلیل بر خوب بودن آنها نیست؛ چراکه زلزله معمولا به صورت موج منتقل می‌شود و انرژی‌های آن در موج‌هایی با زمان متناوب مختلف منتقل خواهند شد.