در #تیر #بتنی فاصله #خاموت ها نباید از ارتفاع موثر تیر تقسیم بر 2 بیشتر باشد .

منبع:

-فصل برش و چیچش محث نهم مقررات ملی ساختمان